Óvodavezető

Hirdetés feladója: Körösújfalui Meseerd? Óvoda
Munkavégzés helye: Körösújfalu (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Körösújfalu Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körösújfalui Meseerdõ Óvoda

Óvodavezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. január 1. napjától 2018. augusztus 15. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5536 Körösújfalu, Felszabadulás utca 58.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti nevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körû pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes mûködésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Fõiskola, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

 

§         pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat

§         magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, szakmai életrajz

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl szóló postai feladószelvény másolata

§         a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. (8) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (továbbiakban vezetési program)

§         a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevõk betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

§         szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt, a 06-30/50-53-977 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (5536 Körösújfalu, Fõ utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/628-15/2013/2 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezetõ.

vagy

§         Személyesen: Szabó Csaba Vésztõi Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége, Békés megye, 5536 Körösújfalu, Fõ utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a vezetési programot a Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint véleményezteti, majd ezt követõen dönt a magasabb vezetõi megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.korosujfalu.hu - 2013. október 4.
  •       Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. október 4.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Feladatok

  • Az intézmény teljes körû pedagógiai szakmai vezetése

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt, a 06-30/50-53-977 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (5536 Körösújfalu, Fõ utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/628-15/2013/2 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezetõ.

vagy

§         Személyesen: Szabó Csaba Vésztõi Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége, Békés megye, 5536 Körösújfalu, Fõ utca 14. .


banner_mi_allo