Gazdasági vezető

Hirdetés feladója: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Munkavégzés helye: Békéscsaba (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Szlovák Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Békéscsaba

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gazdasági ügyintézés gazdasági vezetõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014.01.01.-2018.07.01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartás rendjérõl szóló 368/2011 Korm. rendelet 11.§ - ban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény mûködésévek összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelõs irányítása és ellenõrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. A szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetõségek összhangjának megteremtése. A gazdasági vezetõ feladata: az intézmény költségvetésének tervezésével, az elõirányzat módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, a vagyon használatával, pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkajogi, munkaügyi és bérszámfejtési és egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, a fenntartói szabályozással összhangban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsõfokú képesítés, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy b: mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel és a gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi-2012. január 1. elõtt az Áht.szerinti ellenjegyzõi-, vagy a szám-vitelrõl szóló 2000. évi C. törvény ( a továbbiakban:SZt.) 150.§(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A gazdasági vezetõnek szerepelnie kell az Szt. 151.§(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, költségvetési szervnél szerzett 3-5 év vezetõi tapasztalattal.,

§         Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, bûntetlen elõélet. Részletes fényképes szakmai önéletrajz, a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartás igazolása, tevékenység ellátására jogosító engedély másolatának csatolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         5 év - Legalább 3-5 év vezetõi tapasztalat,

 

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szlovák Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Békéscsaba címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/2013 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezetõ.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 3.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. november 15.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • Elõnyt jelent: Legalább 3-5 év vezetõi tapasztalat

Feladatok

  • Gazdasági vezetõ

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szlovák Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Békéscsaba címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/2013 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezetõ.


banner_mi_allo